Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je:

Jiří Truksa

se sídlem:6.května 28, Bohuňovice, 783 14,

identifikační číslo: 03881971. - Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Olomouce.

Prodávající není plátcem DPH.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů v e-shopu www.robotelektro.cz, a při nákupu přes prodejní portál www.aukro.cz.

 

Toto prohlášení a následné zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). Případy, které GDPR neupravuje nebo výslovně dovoluje jejich přenést úpravu na národní úroveň, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení může být ze strany Správce kdykoliv měněno, a to zvláště v případě změn v příslušné právní úpravě vztahující se k ochraně osobních údajů, proto ve Vašem vlastním zájmu doporučujeme sledovat na našich webových stránkách eventuální aktualizace tohoto prohlášení.

 

Základní pojmy týkající se zpracování osobních údajů.:

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.“

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.“

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.“

Viz. Článek 4 GDPR

 

 

 

Jak údaje zpracováváme

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme na základě zákonného důvodu dle článku č. 6 GDPR odst. 1. písm b), a to pokud je zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy nebo dle písm. c) pro splnění zákonné povinnosti. Dále také dle písm. a) na základě Vašeho poskytnutého souhlasu se zpracování těchto údajů v případě, kdy oprávněné zájmy dle výše uvedeného ustanovení jako zákonný důvod zpracování nedostačují.

Osobní údaje jsou zpracovány pro účely plnění z existujících smluvních vztahů a smluvních vztahů, které jsou ve stádiu jednání.

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

 

 

Zpracovávané údaje:

Pro plnění obchodních vztahů zpracováváme některé nebo všechny z těchto údajů:

 1. oslovení /titul

 2. jméno

 3. příjmení

 4. adresa bydliště

 5. doručovací adresa

 6. identifikační číslo

 7. název firmy

 8. emailová adresa

 9. telefonní číslo

   

Doba uchování osobních údajů

Údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro účely plnění ze smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností a pro ochranu práv prodávajícího.

 

Předávání údajů

Osobní údaje jsou předávány pouze přepravním společnostem dle Vámi zvoleného způsoby přepravy, pro účely doručení objednávky.

Správce nepředává Vaše osobní údaje do třetích zemí (země mimo EU)

 

 

Práva subjektů osobních údajů

 

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, omezení jejich zpracovávání nebo úplné smazání Vaši osobních údajů. Pokud byste se domnívali, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení nebo porušování nařízení GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Máte právo odvolat Váš případný souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů.

 

Také máte právo na kopii osobních údajů, které o vás vedeme, včetně jejich zdrojů, účelů a metod zpracovávání, elektronických rozhodování a subjektů, s nimiž vaše údaje sdílíme. Informace, které požadujete, se vám budeme snažit v přiměřené době zpřístupnit. V závislosti na tom, jaké informace budete požadovat, vám v rozsahu povoleném platnými zákony můžeme účtovat menší poplatek.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný, ale je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné dokončit nákup.

 

 

Kontaktní údaje

Kontakt na správce osobních údajů:

Jiří Truksa, robotelektro.cz

se sídlem:6.května 28, Bohuňovice, 783 14,

identifikační číslo: 03881971. - Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Olomouce.

info@robotelektro.cz

 

 

 

© 2024 robotelektro.cz - Všechna práva vyhrazena
WebyMorava.cz Logo